logo

Gastro služby pre Vaše pohodlie

logo

Gastro služby pre Vaše pohodlie

Súhlas so spracúvaním osobných údajov - kontaktný formulár

Obchodné meno:   Milan Košťál MILMARK

Sídlo podnikania:   Nádražná 513/ 70, Leopoldov

IČO:                        17543312

Zastúpený:             Milan Košťál

Kontaktné údaje:     milmark@milmark.sk, 0903453662

 

Okresný úrad Trnava, Číslo živnostenského registra: 203-1407

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vami poskytnuté osobné údaje, t. j. meno, priezvisko, emailová adresa, IP adresa, spracúvame na účely evidencie a vybavenia Vášho podnetu, sťažnosti, reklamácie a inej správy, ktorú nám adresujete. Spracúvanie osobných údajov spočíva len v ich evidencii a uchovaní. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý môžete vyjadriť zaškrtnutím políčka na webstránke. 

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najdlhšie na dobu vyžadovanú osobitnými predpismi upravujúcimi archivačné povinnosti. Osobné údaje, ktoré nie je potrebné uchovávať podľa predošlej vety, prevádzkovateľ uchováva najdlhšie po dobu ( 5rokov ). Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, bez ktorej splnenia nedokážeme riadne vybaviť Váš podnet, sťažnosť, reklamáciu a zaslať Vám kvalifikovanú odpoveď. Prevádzkovateľ nevykonáva na základe poskytnutých osobných údajov automatizované rozhodovanie a profilovanie. Príjemcom osobných údajov je len vyššie špecifikovaný prevádzkovateľ. 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

  • právo na prístup k údajom
  • právo na opravu
  • právo na zabudnutie
  • právo na obmedzenie spracúvania
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
  • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
  • právo začať konanie o ochrane osobných údajov


Vo veci spracúvania osobných údajov sa a môžem obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom mailovej adresy:  milmark@milmark.sk

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Zaškrtnutím súhlasného tlačítka potvrdzujete, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely podľa vyššie uvedeného poučenia / informácií v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

V Leopoldove dňa: 21.5.2018

máte otázku? napíšte nám!